Klauzula informacyjna

dla uczestników webinarium w ramach Inicjatywy:
“BioBoosters – Boosting the circular transition” („BioBoosters”),
realizowanej przez Fundację PRO CIVIS ze środków
Interreg – Baltic Sea Region 2021-2027 (dalej: Inicjatywa)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis” z siedzibą w Kielcach (dalej „Pro Civis”) informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, ul.Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, a Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis” z siedzibą w Kielcach przy ul. Szkolnej 36A, (kod pocztowy: 25-604), tel: 48 41 345 32 71, adres e-mail: iod@procivis.org.pl.
 2. Podstawę prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy w sprawie finansowania Inicjatywy Nr #C022 o nazwie ”BioBoosters”, zgodnie z którą „Pro Civis” pełni rolę Beneficjenta.
 4. Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Inicjatywy.
 5. Pro Civis zgodnie z art. 24 ust. 2 RODO ma wdrożoną politykę ochrony danych osobowych.
 6. Webinarium będzie rejestrowane wyłącznie w celach związanych z Inicjatywą. Podczas wydarzeń – transmitowanie na żywo i audiowizualnie prelegentów, organizatorów i uczestników, a także zdjęcia prelegentów i zdjęcia panoramiczne uczestników i organizatorów, które zostaną wykonane w kontekście Inicjatywy, mogą być publikowane na stronie internetowej Pro Civis w trakcie lub po wydarzeniu (i w powiązanych mediach społecznościowych – Twitter, LinkedIn, YouTube czy Instagram).
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 8. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pana/Pani dane osobowe są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W odniesieniu do plików komputerowych stosowane są metody ochrony kryptograficznej lub logowania i dostępu. Dostęp do dokumentacji zawierającej dane osobowe jest możliwy wyłącznie dla osób upoważnionych w niezbędnym zakresie. Dokumenty w formie papierowej są przechowywane w miejscach fizycznie chronionych przed dostępem przez osoby trzecie.
 11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.