PRO CIVIS – POMYSŁODAWCA I ORGANIZATOR TARGI KIELCE HACKATHON

PRO CIVIS jest współautorem międzynarodowej koncepcji projektu BioBoosters – boosting the circular transition, w ramach którego odbywa się Targi Kielce Hackathon i 17 innych europejskich hackathonów.

PRO CIVIS jest formalnym organizatorem Targi Kielce Hackathon.

Misja, zakres działania i referencje PRO CIVIS:  

Utworzona w 2007 roku Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS z siedzibą w Kielcach podejmuje, prowadzi wspiera:

 • inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorczości poprzez badania, rozwój i innowacje
 • działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych.

Merytorycznie PRO CIVIS koncentruje swoje aktywności w następujących obszarach:

 1. gospodarka obiegu zamkniętego i biogospodarka jako odnawialny element GOZ;
 2. rozwój zrównoważony (zrównoważone produkty, usługi i modele biznesowe oraz nowe wzorce konsumpcji);
 3. wzrost regeneracyjny;
 4. biotechnologia;
 5. innowacje ekologiczne;
 6. ekologia przemysłowa i terytorialna;
 7. odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna;
 8. ochrona i powstrzymanie zmian klimatycznych.

Dla tych zakresów merytorycznych Fundacja podejmuje i prowadzi:

 • badania podstawowe, badania aplikacyjne oraz prace rozwojowe
 • działania z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych
 • aktywności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, z zaangażowaniem bazy materialnej, technicznej oraz zasobów ludzkich i kompetencyjnych.

PRO CIVIS jest członkiem międzynarodowego konsorcjum Circular Bio-based Europe Joint Undertaking wspierającym konkurencyjność europejskiej biogospodarki i gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). W skład konsorcjum wchodzą największe europejskie przedsiębiorstwa, uniwersytety, centra badawcze i organizacje pozarządowe.

Zgodnie ze swoim celem i misją PRO CIVIS współtworzy i realizuje w międzynarodowych konsorcjach kolejne projekty finansowane ze środków zewnętrznych. Są to w szczególności:

 • RDI 2CluB – Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters / Innovation Ecosystems CBB Connected By Biobord (projekt zrealizowany)
 • BIObec – Preparing the creation of Bio-Based Education Centres to meet industry needs and boost the contribution of the bioeconomy to societal challenges (w trakcie realizacji)
 • BioGoLocal– Implementing Circular Bioeconomy in Practice at Local Level (w trakcie realizacji)
 • Bio4HUMAN – Identifying bio-based solutions for waste management applicable to humanitarian sector (w trakcie realizacji).

PRO CIVIS jest liderem partnerstwa naukowo – biznesowego zajmującego się kaskadową ekstrakcją biomasy (ekstrakcja mechaniczna, wodna i parą wodną, alkoholowa i chemiczna, nadkrytyczne CO2 , fermentacja oraz sucha destylacja). Prowadzone prace studialne, badawcze i innowacyjne wdrożenia nakierowane są na optymalizację wykorzystania potencjału gospodarczego biomasy z jednoczesnym zapewnieniem pełnego systemu gospodarki bezodpadowej (re-use, re-circulate, cradle to cradle system).